Welkom op www.abbviecare.be. De eigenaar van deze website in België is AbbVie (haar dochterondernemingen en filialen inbegrepen).

Ingangsdatum van deze online gebruiksvoorwaarden: 18 april 2016

Deze online gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid geven uw toegang tot de website www.abbviecare.be gecontroleerd door AbbVie.

Gebruiksvoorwaarden voor de www.abbviecare.be website.

Deze online gebruiksvoorwaarden zijn alleen van toepassing op de www.abbvie.be (“AbbVie Website”)  en zijn niet van toepassing op andere AbbVie websites, of websites van derden waar de websites van AbbVie aan gekoppeld kunnen worden. Zonder onrecht te doen aan uw rechten on de huidige wetgeving,behoudt AbbVie het recht deze online gebruiksvoorwaarden te wijzigen (inclusief, zonder beperking, de technologische of functioneleevoluties, wettelijke en reglementaire wijzingen en goede bedrijfsactiviteiten weer te geven). Als AbbVie deze online gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal een bijgewerkte versie van deze online gebruiksvoorwaarden deze wijzigingen weergeven en zullen we de gebruikers op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen door de ingangsdatum bovenin deze online gebruiksvoorwaarden bij te werken. Door de website van AbbVie te openen of te gebruiken stemt u ermee in dat u akkoord gaat met de huidige versie van deze online gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze online gebruiksvoorwaarden, of als u niet tevreden bent met de website van AbbVie, dan is uw enige en exclusieve rechtsmiddel te stoppen met het gebruik van deze website van AbbVie.

VRIJWARINGEN

1.AbbVie zal ervoor zorgen dat de informatie en de inhoud op de AbbVie website juist, volledig, actueel en beschikbaar is en geen rechten van derden schendt. Echter, kunnen we niet altijd garanderen dat dit het geval is. De AbbVie website, de inhoud en de informatie worden aangeboden “zoals deze is”. De site kan technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten.Voor zover maximaal is toegestaan door de huidige wetgeving, wijst AbbVie hierbij alle verklaringen en garanties af met betrekking tot de informatie en de inhoud op de AbbVie website, expliciet of impliciet, gemaakt door de wet, contract of anderszins, inclusief, zonder beperking, alle garanties of voorwaarden over de bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel , titel of niet schending van rechten van derden.

  1. De informatie en de inhoud op de AbbVie website vormt geen medisch of financieel advies. U dienteerst onafhankelijk advies in te winnen voordat u een beslissing maakt met betrekking tot uw medische aandoening of financiën. Voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst AbbVie wijst hierbij alle toezeggingen af voor enig verlies of schade die een persoon kan lijden, hetzij rechtstreeks leed, indirect, direct of als gevolg daarvan, en hetzij een contract, onrechtmatige daad, bijzondere daad (inclusief winstderving) of anderszins die voorvloeit uit of in verband ligt met het gebruik van de AbbVie website of gelijk welke beslissing  die je maakt in overleg met een onafhankelijk adviseur ofuitvoerder, behalve in het geval van overlijden of persoonlijk letsel als  gevolg van AbbVie’s nalatigheid. 3.AbbVie is niet verantwoordelijk  en geeft geen enkele garantie, voor de nauwkeurigheid, effecitientie, tijdslijnen en toepasselijkheid van enige informatie of inhoud die is verkregen van derden, inclusief enige hyperlinks naar of van websites van derden.

UW GEBRUIK

Door gebruik te maken van de AbbVie website, gaat uw akkoord met het volgende:

  1. niet verstoren, wijzigen of onderscheppen van de informatie op de AbbVie website of op één van de AbbVie servers.
  2. niet proberen om de beveiligingsfuncties van de AbbVie website te omzeilen; en
  3. zich te houden aan alle toepasselijke, nationale en internationale wetten, regels en bepalingen.

BESCHIKBAARHEID

AbbVie zal ervoor zorgen dat de AbbVie website 24uper dag, 7 dagen per week beschikbaar is. We kunnen dit echter niet garanderen en nemen geen enkel verantwoordelijkheid voor verlies of schade die optreedt ten gevolge van een toegangsonderbreking tot de AbbVie website. AbbVie kan de toegang tot de AbbVie website onderbreken voor onderhoud  en zal trachten op voorhand te informeren over  geplande evenementen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

De informatie, documenten en bijbehorende afbeeldingen die op de websites van AbbVie worden gepubliceerd (de "Informatie") zijn de exclusieve eigendom van AbbVie. De informatie mag gebruikt worden op voorwaarde dat: (i) de bovenstaande copyrightmelding op alle kopieën wordt weergegeven; (ii) het gebruik van de informatie uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden of persoonlijk gebruik is; (iii) de informatie op geen enkele manier zal worden gewijzigd; en (iv) er geen grafieken van deze website van AbbVie apart van de begeleidende tekst zullen worden gebruikt. Voor elk ander gebruik van de informatie of eender welk AbbVie handelsmerken, handelsnamen  is voorafgaande schriftelijke toestemming van AbbVie vereist.

AbbVie is niet verantwoordelijk voor inhoud geleverd door externe leveranciers en u mag dergelijk materiaal niet verspreiden zonder toestemming van de eigenaar van het daarin opgenomen copyright.

Met uitzondering van het hierboven toegestane, worden er geen licenties of rechten, expliciet of impliciet, aan personen verleend onder welk patent, handelsmerk, of ander eigendomsrecht van AbbVie dan ook.

PRIVACY EN BEVEILIGING

AbbVie zet zich in voor het beveiligen van uw privacy online, zoals besproken in het Privacybeleid.

Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de AbbVie website voldoende is beveiligd en beschermd tegen kwaadaardige software of de toegang door onbevoegden. Voor zover maximaal is toegestaan onder de huidige wetgeving  , zal AbbVie niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade (inclusief winstderving, direct of indirect voortvloeien) heeft geleden door een persoon als gevolg van een onderschepping of onbevoegde toegang om hun persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de wet van 8 december 1992), zelfs als AbbVie eerder is op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

BEPERKINGVAN DE AANSPRAKELIJKHEID:

Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van AbbVie,  hun verkopers, hun respectievelijke bestuurders, werknemers en agenten (hierna “AbbVie partijen”) wijzen hierbij,voor zover maximaal is toegestaan onder de huidige wetgeving, de aansprakelijheid af  voor verlies of schade die een persoon kan lijden, hetzij rechtstreeks leed, indirect, direct of als gevolg daarvan, en hetzij in contract, bijzondere daad (inclusief nalatigheid) of anderszins, die voortvloeit uit, of in verband met: (i) gebruik van, of het onvermogen te gebruiken, de AbbVie website; (ii) het gebruik van informatie of inhoud van op de AbbVie website; (iii) de voorziene diensten die op of via de AbbVie website gebeuren; en (iv) onderschepping of onbevoegde toegang tot de AbbVie website persoonlijke informatie, waaronder, zonder beperking, de volgende categorieën van verlies of beschadiging, ongeacht of AbbVie op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade: (a) verlies of beschadiging van gegevens; (B) winstderving; (C) verlies van verwachte besparingen en / of financieel verlies; (D) verlies van zakelijke kansen; (e) verlies van goede wil; (F) verlies van reputatie; en (g) bijzondere schade.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze online gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien van deze online gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

ALGEMEEN

U stemt ermee in dat deze online gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid de volledige overeenkomst beschrijven tussen ons met betrekking tot het onderwerp.

Privacybeleid – Voorwaarden – AbbVie SA/NV - BEHUD160112- April 2016